اسم بچه های نسل اینده:
 
شیدا فتو آپلودیان
ر
ضا فیسبوکچی
 ال
هام تگ زاده
ا
مید لایک پور
 
سپیده لایک شدگان
م
حمد ادمینیان
ار
دشیر اکتیونیا
 س
حر ریکوست پور
 ز
هرا ریموو نیا
 
میر کامنت الله
 
كیوان بلاک زاده
 ر
امین پیج پکیده
 و | امید اکسپت نیا!! :)))))))

اصن یه وضی http://www.blogfa.com/cmt/images/5.gif